زمان کنونی: ۱۲ مهر ۱۴۰۲, ۰۳:۰۲ ب.ظ مهمان گرامی به انجمن مانشت خوش آمدید. برای استفاده از تمامی امکانات انجمن می‌توانید عضو شوید.
گزینه‌های شما (ورودثبت نام)

کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴

ارسال: #۷۶
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۵:۵۵ ب.ظ
کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
ببخشید فقط خواستم جواب یک نفرو بدم که هنوز نمیدونه چه شیوه هایی در دوره دکترا هست و میاد اینجا نطق میکنه از کسیکه حرفش درسته ایراد میگره و میگه دو شیوه اموزشی داریم اموزش محور و اموزشی پژوهشی.
میگه روش اموزش محور داریم خخخخ. بااینکه بهشون گفته بودم دوشیوه هست پزوهش محور که اعتبار نداره و اموزشی پژوهشی که سیستم اصلی هست. با مدرک اوردم اگه چشم بینا داری ببین و قبل از ایراد گرفتن برو تحقیق کن بعد بیا صحبت کن. شما که طرفدار سیستم پژوهش محوری دیگه. حداقل تو حرف نشون بده!!
البته اون صحبت بی پایه و اساشونو مدیر محترم پاک کردن که اومدن از من ایراد گرفتن و توهین کردن گفتن شیوه اموزش محور داریم و اموزشی پژوهشی!!! درحالیکه هنوز نمیدونن چه شیوه هایی موجوده حرف از پژوهش میزنن و از بقیه ایراد میگیرن و توهین میکنن!! واقعا این ادما برام عجیبن
به sharare
(۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ۰۸:۳۸ ق.ظ)sharareh_moradi نوشته شده توسط:  منظورتون این نیست که توی مقطع دکتری استاد بیاد سر کلاس و به شما دو دو تا چهار تا یاد بده؟؟؟
این چیزا رو قبلا باید یاد گرفته باشین مهندس
توی مقطع دکتری فقط باید پژوهش انجام بدین و بس


ﺷﻴﻮه آﻣوزشی ﭘﮋوﻫشی، روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﻲ و
ﭘﺎﻳﺎن نامه می باشد. اﻳﻦ شیوه ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺗﻨﺎﻬ ﺷﻴهﻮ آﻣﻮزﻲﺷ رد اﻳﺮان ﺑﻮهد و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﻮﺠ رد ﻛﻠﻴـﻪ داﻧﺸـﮕهﺎ ﻫـﺎ و
ﻣ ﺆ ﺳﺴتﺎ آﻣﻮزش ﻋﺎﻲﻟ ﻛﺸرﻮ ﻓﻘﻂ ﻪﺑ اﻳﻦ روش ﺻﻮتر ﻲﻣ ﮔﺮﺖﻓ .
ﺷﻴﻮه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤور : ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻦﻴ ﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮی، ﺑﺮﮔﺰاری دوره دﻛﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤـﻮر ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻗـﺮارددا
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻲﻣ ﺑﺎﺪﺷ . ﻟﺬا ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﻲﺸ ﻲﻣ ﺑﺎﻳﺴﺖ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ
داوﻃﻠﺒﺎن دوره دﻛﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر دارای ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺼﺎﺣﻪﺒ و ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۷۷
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۶:۵۵ ب.ظ
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۵:۵۵ ب.ظ)cavalier نوشته شده توسط:  ببخشید فقط خواستم جواب یک نفرو بدم که هنوز نمیدونه چه شیوه هایی در دوره دکترا هست و میاد اینجا نطق میکنه از کسیکه حرفش درسته ایراد میگره و میگه دو شیوه اموزشی داریم اموزش محور و اموزشی پژوهشی.
میگه روش اموزش محور داریم خخخخ. بااینکه بهشون گفته بودم دوشیوه هست پزوهش محور که اعتبار نداره و اموزشی پژوهشی که سیستم اصلی هست. با مدرک اوردم اگه چشم بینا داری ببین و قبل از ایراد گرفتن برو تحقیق کن بعد بیا صحبت کن. شما که طرفدار سیستم پژوهش محوری دیگه. حداقل تو حرف نشون بده!!
البته اون صحبت بی پایه و اساشونو مدیر محترم پاک کردن که اومدن از من ایراد گرفتن و توهین کردن گفتن شیوه اموزش محور داریم و اموزشی پژوهشی!!! درحالیکه هنوز نمیدونن چه شیوه هایی موجوده حرف از پژوهش میزنن و از بقیه ایراد میگیرن و توهین میکنن!! واقعا این ادما برام عجیبن
به sharare
(۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ۰۸:۳۸ ق.ظ)sharareh_moradi نوشته شده توسط:  منظورتون این نیست که توی مقطع دکتری استاد بیاد سر کلاس و به شما دو دو تا چهار تا یاد بده؟؟؟
این چیزا رو قبلا باید یاد گرفته باشین مهندس
توی مقطع دکتری فقط باید پژوهش انجام بدین و بس


ﺷﻴﻮه آﻣوزشی ﭘﮋوﻫشی، روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﻲ و
ﭘﺎﻳﺎن نامه می باشد. اﻳﻦ شیوه ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺗﻨﺎﻬ ﺷﻴهﻮ آﻣﻮزﻲﺷ رد اﻳﺮان ﺑﻮهد و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﻮﺠ رد ﻛﻠﻴـﻪ داﻧﺸـﮕهﺎ ﻫـﺎ و
ﻣ ﺆ ﺳﺴتﺎ آﻣﻮزش ﻋﺎﻲﻟ ﻛﺸرﻮ ﻓﻘﻂ ﻪﺑ اﻳﻦ روش ﺻﻮتر ﻲﻣ ﮔﺮﺖﻓ .
ﺷﻴﻮه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤور : ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻦﻴ ﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮی، ﺑﺮﮔﺰاری دوره دﻛﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤـﻮر ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻗـﺮارددا
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻲﻣ ﺑﺎﺪﺷ . ﻟﺬا ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﻲﺸ ﻲﻣ ﺑﺎﻳﺴﺖ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ
داوﻃﻠﺒﺎن دوره دﻛﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر دارای ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺼﺎﺣﻪﺒ و ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
دوست عزیز جبهه گرفتن شما به این شکل به خودتون ضربه میزنه.
شما هزارتا مدرک بیارین که فلان شخص فلان حرف رو زده چیزی از کسی کم و زیاد نمیشه
هدف اینجا اینه که بعنوان افراد تحصلیکرده به همدیگه کمک کنیم. نه سعی در تخریب اشخاص داشته باشیم. یا خودمون رو بالا ببریم.
نه شما بابت این کامنت ها حقوق میگیرید نه من و نه اونایی که ازشون دلخورین. فقط میدونم مهربونتر بودن و ارومتر بودن حتی در برابر لغزش ارزش خودتون رو بالا میبره.
اگه حق هم با شما باشه من به شخصه این لحن رو در شان یک دانشجوی دکترا نمیبینم.
موفق باشید
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۷۸
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۶:۳۴ ب.ظ
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ۰۱:۰۶ ق.ظ)Masoud05 نوشته شده توسط:  
(28 فروردین ۱۳۹۴ ۱۱:۵۵ ب.ظ)bright نوشته شده توسط:  ممنون میشم برای منم بفرمایید انتخاب هام چطور باشه
با توجه به رتبم ۵۶
و رزومم ۲ کنفرانسی داخلی و خارجی . ISI با ایمپکت صفر و ۲ مقاله که هنوز جوابشو ندادن و مدرک زبان و سابقه تدریس
برام مهمه که تهران باشه و بعد زنجان و البته روزانه

راستش من خودم قبول نشدم و فقط نظرم رو به دوستان میگم. در خصوص شما دوستم با ۴ تا کنفرانسی و سابقه تدریس اصلا تو تهران موفق نبود. اما پیشنهاد من به شما این هست:

۱- مالک اشتر یا خواجه
۲- زنجان ( اگه دانشجو بگیره)
۳- اصفهان
۴- شاهرود
۵- یزد
بجای یزد و شاهرود هر شهر دیگه ای غیر از شیراز و تهران میتونی انتخاب کنی.
البته دانشگاه های اصلی رو بزنی حتی بعیده دعوت به مصاحبه بشی اما دانشگاه های شهرستان ها(غیر شیراز و اصفهان) شانس خوبی دارید.

سلام دوستان
پارسال رتبه ۴۴ و ۵۷ هم برای مصاحبه دانشگاه شیراز معرفی شده بودند. اینو از یکی از دوستانم که دانشجوی دانشگاه شیرازه پرسیدم. پارسال یکی از پذیرش ها هم همون رتبه ۴۴ بوده.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۷۹
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۷:۰۰ ب.ظ
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۳۴ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  سلام دوستان
پارسال رتبه ۴۴ و ۵۷ هم برای مصاحبه دانشگاه شیراز معرفی شده بودند. اینو از یکی از دوستانم که دانشجوی دانشگاه شیرازه پرسیدم. پارسال یکی از پذیرش ها هم همون رتبه ۴۴ بوده.
دعوت شدن خیلی مهم نیست چون فکر کنم تا ۷۰-۸۰ دعوت شدن. اون دوستتون هم که ۴۴ شده حتما رزومه قابل قبولی در مقایسه با سایر بچه ها داشته. در کل طبق تجربه همه دانشگاه های بزرگ اول پیپر ISI خوب میخوان.

واللَّه خَیْرٌ وَأَبْقَى
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۸۰
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۸:۳۷ ب.ظ
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۷:۰۰ ب.ظ)Masoud05 نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۳۴ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  سلام دوستان
پارسال رتبه ۴۴ و ۵۷ هم برای مصاحبه دانشگاه شیراز معرفی شده بودند. اینو از یکی از دوستانم که دانشجوی دانشگاه شیرازه پرسیدم. پارسال یکی از پذیرش ها هم همون رتبه ۴۴ بوده.
دعوت شدن خیلی مهم نیست چون فکر کنم تا ۷۰-۸۰ دعوت شدن. اون دوستتون هم که ۴۴ شده حتما رزومه قابل قبولی در مقایسه با سایر بچه ها داشته. در کل طبق تجربه همه دانشگاه های بزرگ اول پیپر ISI خوب میخوان.

بله درست میگید مقاله خیلی مهمه.
دوستم میگفت یکی از اساتید گفتن سازمان سنجش هر تعداد ظرفیت که اعلام کنه در نهایت همون تعدادو میفرسته به عنوان قبولی دانشگاهها. حالا چه اساتید دانشجورو بخوان چه نخوان. البته این برای زمانی هست که اساتید نمیخوان دانشجو بگیرن و سر آخر هم یکی از اساتید مجبوره که دانشجورو بگیره.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۸۱
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۱۰:۲۷ ق.ظ
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۷:۰۰ ب.ظ)Masoud05 نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۳۴ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  سلام دوستان
پارسال رتبه ۴۴ و ۵۷ هم برای مصاحبه دانشگاه شیراز معرفی شده بودند. اینو از یکی از دوستانم که دانشجوی دانشگاه شیرازه پرسیدم. پارسال یکی از پذیرش ها هم همون رتبه ۴۴ بوده.
دعوت شدن خیلی مهم نیست چون فکر کنم تا ۷۰-۸۰ دعوت شدن. اون دوستتون هم که ۴۴ شده حتما رزومه قابل قبولی در مقایسه با سایر بچه ها داشته. در کل طبق تجربه همه دانشگاه های بزرگ اول پیپر ISI خوب میخوان.

سلام، خوب هستین، من رتبه ام زیر ۵۰ نرم افزار هستم، و انتخابام انجام دادم اما برای انتخاب آخر دچار شک هستم، یعد از دو تا از دانشگاه های تهران و دو تا اصفهان، واسه ۵ شک دارم، میخاستم شبراز بزنم، شما که دانشجوی شیرازین میخاستم باهاتون مشورت کنم، امکان قبولی وجود داره؟من خودم ارشد اصفهان بودم، لیسانس اراک، استعداد درخشان هسم، ی کنفرانسی و دو تا ژ ورنال عادی خارجی...که isi نیستن.
میخام امسال قبول بشم،بنظرتون شیراز شانس دارم؟من قیل اصلاحیه شیراز زده بودم، اما الان شک دارم..
ممنون
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۸۲
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۴:۳۲ ب.ظ
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۲۷ ق.ظ)انسیه۲۰۱۲ نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۷:۰۰ ب.ظ)Masoud05 نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۳۴ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  سلام دوستان
پارسال رتبه ۴۴ و ۵۷ هم برای مصاحبه دانشگاه شیراز معرفی شده بودند. اینو از یکی از دوستانم که دانشجوی دانشگاه شیرازه پرسیدم. پارسال یکی از پذیرش ها هم همون رتبه ۴۴ بوده.
دعوت شدن خیلی مهم نیست چون فکر کنم تا ۷۰-۸۰ دعوت شدن. اون دوستتون هم که ۴۴ شده حتما رزومه قابل قبولی در مقایسه با سایر بچه ها داشته. در کل طبق تجربه همه دانشگاه های بزرگ اول پیپر ISI خوب میخوان.

سلام، خوب هستین، من رتبه ام زیر ۵۰ نرم افزار هستم، و انتخابام انجام دادم اما برای انتخاب آخر دچار شک هستم، یعد از دو تا از دانشگاه های تهران و دو تا اصفهان، واسه ۵ شک دارم، میخاستم شبراز بزنم، شما که دانشجوی شیرازین میخاستم باهاتون مشورت کنم، امکان قبولی وجود داره؟من خودم ارشد اصفهان بودم، لیسانس اراک، استعداد درخشان هسم، ی کنفرانسی و دو تا ژ ورنال عادی خارجی...که isi نیستن.
میخام امسال قبول بشم،بنظرتون شیراز شانس دارم؟من قیل اصلاحیه شیراز زده بودم، اما الان شک دارم..
ممنون

من هوش بودم و درباره هوش دانشگاه شیراز تحقیق کردم. بخش هوشو میدونم که انگار خیلی سخت گیر هستن. ولی اگه مقاله خوب د اشته باشین و تو مصاحبه خوب عمل کنید حتما شانس پذیرش دارید. البته بگم بخش هوش ISI بودن مقاله براشون خیلی مهمه. به نظرم یکی از انتخاباتونو حذف کنید و یجای پایین رو هم انتخاب کنید. امیدوارم که موفق باشین.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس‌گزاری شده توسط: انسیه۲۰۱۲
ارسال: #۸۳
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۶:۴۱ ب.ظ
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۴:۳۲ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  
(05 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۲۷ ق.ظ)انسیه۲۰۱۲ نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۷:۰۰ ب.ظ)Masoud05 نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۳۴ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  سلام دوستان
پارسال رتبه ۴۴ و ۵۷ هم برای مصاحبه دانشگاه شیراز معرفی شده بودند. اینو از یکی از دوستانم که دانشجوی دانشگاه شیرازه پرسیدم. پارسال یکی از پذیرش ها هم همون رتبه ۴۴ بوده.
دعوت شدن خیلی مهم نیست چون فکر کنم تا ۷۰-۸۰ دعوت شدن. اون دوستتون هم که ۴۴ شده حتما رزومه قابل قبولی در مقایسه با سایر بچه ها داشته. در کل طبق تجربه همه دانشگاه های بزرگ اول پیپر ISI خوب میخوان.

سلام، خوب هستین، من رتبه ام زیر ۵۰ نرم افزار هستم، و انتخابام انجام دادم اما برای انتخاب آخر دچار شک هستم، یعد از دو تا از دانشگاه های تهران و دو تا اصفهان، واسه ۵ شک دارم، میخاستم شبراز بزنم، شما که دانشجوی شیرازین میخاستم باهاتون مشورت کنم، امکان قبولی وجود داره؟من خودم ارشد اصفهان بودم، لیسانس اراک، استعداد درخشان هسم، ی کنفرانسی و دو تا ژ ورنال عادی خارجی...که isi نیستن.
میخام امسال قبول بشم،بنظرتون شیراز شانس دارم؟من قیل اصلاحیه شیراز زده بودم، اما الان شک دارم..
ممنون

من هوش بودم و درباره هوش دانشگاه شیراز تحقیق کردم. بخش هوشو میدونم که انگار خیلی سخت گیر هستن. ولی اگه مقاله خوب د اشته باشین و تو مصاحبه خوب عمل کنید حتما شانس پذیرش دارید. البته بگم بخش هوش ISI بودن مقاله براشون خیلی مهمه. به نظرم یکی از انتخاباتونو حذف کنید و یجای پایین رو هم انتخاب کنید. امیدوارم که موفق باشین.

ممنون عزیزم، اما میدونی دانشگاه سطح پایینی نمونده، شهرستانا همه حذف شدن و تهرانم کم شده، از شهرستانا اصفهان و شیراز و مشهد هستند
که من مشهد نمیخام، خیلی دوره به من(ساکن اراکم)
تو اصلاحیه کاشان اضافه شده که ۱ نفر میخاد.من میخاستم در مورد شیراز بدونم مهمه براشون انتخاب چندم باشن یا نه؟
ممنون که پاسخگو هستین
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۸۴
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۶:۵۱ ب.ظ
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۲۷ ق.ظ)انسیه۲۰۱۲ نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۷:۰۰ ب.ظ)Masoud05 نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۳۴ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  سلام دوستان
پارسال رتبه ۴۴ و ۵۷ هم برای مصاحبه دانشگاه شیراز معرفی شده بودند. اینو از یکی از دوستانم که دانشجوی دانشگاه شیرازه پرسیدم. پارسال یکی از پذیرش ها هم همون رتبه ۴۴ بوده.
دعوت شدن خیلی مهم نیست چون فکر کنم تا ۷۰-۸۰ دعوت شدن. اون دوستتون هم که ۴۴ شده حتما رزومه قابل قبولی در مقایسه با سایر بچه ها داشته. در کل طبق تجربه همه دانشگاه های بزرگ اول پیپر ISI خوب میخوان.

سلام، خوب هستین، من رتبه ام زیر ۵۰ نرم افزار هستم، و انتخابام انجام دادم اما برای انتخاب آخر دچار شک هستم، یعد از دو تا از دانشگاه های تهران و دو تا اصفهان، واسه ۵ شک دارم، میخاستم شبراز بزنم، شما که دانشجوی شیرازین میخاستم باهاتون مشورت کنم، امکان قبولی وجود داره؟من خودم ارشد اصفهان بودم، لیسانس اراک، استعداد درخشان هسم، ی کنفرانسی و دو تا ژ ورنال عادی خارجی...که isi نیستن.
میخام امسال قبول بشم،بنظرتون شیراز شانس دارم؟من قیل اصلاحیه شیراز زده بودم، اما الان شک دارم..
ممنون

تبریک بابت رتبه خوبتون
اما به نظر میرسه رزومه قوی توی مقالات ندارین
شما که قصد قبولی حتمی رو دارید
این انتخاباتتون ریسکه
به نظر من یکی از تهران ها یا اصفهان ها رو حذف کنید و کاشان رو اضافه کنید
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس‌گزاری شده توسط: انسیه۲۰۱۲
ارسال: #۸۵
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۷:۳۷ ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۷:۳۸ ب.ظ، توسط انسیه۲۰۱۲.)
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۵۱ ب.ظ)sharareh_moradi نوشته شده توسط:  
(05 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۲۷ ق.ظ)انسیه۲۰۱۲ نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۷:۰۰ ب.ظ)Masoud05 نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۳۴ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  سلام دوستان
پارسال رتبه ۴۴ و ۵۷ هم برای مصاحبه دانشگاه شیراز معرفی شده بودند. اینو از یکی از دوستانم که دانشجوی دانشگاه شیرازه پرسیدم. پارسال یکی از پذیرش ها هم همون رتبه ۴۴ بوده.
دعوت شدن خیلی مهم نیست چون فکر کنم تا ۷۰-۸۰ دعوت شدن. اون دوستتون هم که ۴۴ شده حتما رزومه قابل قبولی در مقایسه با سایر بچه ها داشته. در کل طبق تجربه همه دانشگاه های بزرگ اول پیپر ISI خوب میخوان.

سلام، خوب هستین، من رتبه ام زیر ۵۰ نرم افزار هستم، و انتخابام انجام دادم اما برای انتخاب آخر دچار شک هستم، یعد از دو تا از دانشگاه های تهران و دو تا اصفهان، واسه ۵ شک دارم، میخاستم شبراز بزنم، شما که دانشجوی شیرازین میخاستم باهاتون مشورت کنم، امکان قبولی وجود داره؟من خودم ارشد اصفهان بودم، لیسانس اراک، استعداد درخشان هسم، ی کنفرانسی و دو تا ژ ورنال عادی خارجی...که isi نیستن.
میخام امسال قبول بشم،بنظرتون شیراز شانس دارم؟من قیل اصلاحیه شیراز زده بودم، اما الان شک دارم..
ممنون

تبریک بابت رتبه خوبتون
اما به نظر میرسه رزومه قوی توی مقالات ندارین
شما که قصد قبولی حتمی رو دارید
این انتخاباتتون ریسکه
به نظر من یکی از تهران ها یا اصفهان ها رو حذف کنید و کاشان رو اضافه کنید
مرسی، احتمالن دانشگاه شیراز حذف کنم.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۸۶
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۹:۱۱ ق.ظ
RE: کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
(۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۴۱ ب.ظ)انسیه۲۰۱۲ نوشته شده توسط:  
(05 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۴:۳۲ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  
(05 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۲۷ ق.ظ)انسیه۲۰۱۲ نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۷:۰۰ ب.ظ)Masoud05 نوشته شده توسط:  
(04 اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۶:۳۴ ب.ظ)Lale نوشته شده توسط:  سلام دوستان
پارسال رتبه ۴۴ و ۵۷ هم برای مصاحبه دانشگاه شیراز معرفی شده بودند. اینو از یکی از دوستانم که دانشجوی دانشگاه شیرازه پرسیدم. پارسال یکی از پذیرش ها هم همون رتبه ۴۴ بوده.
دعوت شدن خیلی مهم نیست چون فکر کنم تا ۷۰-۸۰ دعوت شدن. اون دوستتون هم که ۴۴ شده حتما رزومه قابل قبولی در مقایسه با سایر بچه ها داشته. در کل طبق تجربه همه دانشگاه های بزرگ اول پیپر ISI خوب میخوان.

سلام، خوب هستین، من رتبه ام زیر ۵۰ نرم افزار هستم، و انتخابام انجام دادم اما برای انتخاب آخر دچار شک هستم، یعد از دو تا از دانشگاه های تهران و دو تا اصفهان، واسه ۵ شک دارم، میخاستم شبراز بزنم، شما که دانشجوی شیرازین میخاستم باهاتون مشورت کنم، امکان قبولی وجود داره؟من خودم ارشد اصفهان بودم، لیسانس اراک، استعداد درخشان هسم، ی کنفرانسی و دو تا ژ ورنال عادی خارجی...که isi نیستن.
میخام امسال قبول بشم،بنظرتون شیراز شانس دارم؟من قیل اصلاحیه شیراز زده بودم، اما الان شک دارم..
ممنون

من هوش بودم و درباره هوش دانشگاه شیراز تحقیق کردم. بخش هوشو میدونم که انگار خیلی سخت گیر هستن. ولی اگه مقاله خوب د اشته باشین و تو مصاحبه خوب عمل کنید حتما شانس پذیرش دارید. البته بگم بخش هوش ISI بودن مقاله براشون خیلی مهمه. به نظرم یکی از انتخاباتونو حذف کنید و یجای پایین رو هم انتخاب کنید. امیدوارم که موفق باشین.

ممنون عزیزم، اما میدونی دانشگاه سطح پایینی نمونده، شهرستانا همه حذف شدن و تهرانم کم شده، از شهرستانا اصفهان و شیراز و مشهد هستند
که من مشهد نمیخام، خیلی دوره به من(ساکن اراکم)
تو اصلاحیه کاشان اضافه شده که ۱ نفر میخاد.من میخاستم در مورد شیراز بدونم مهمه براشون انتخاب چندم باشن یا نه؟
ممنون که پاسخگو هستین

کاشان رو بزن قطعا قبولی-ولی دانشگاش خیلی داغون استاداشم خیلی بی سوادن-خیلی . ولی چون به اراک نزدیکه
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۸۷
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۲:۳۴ ق.ظ
کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
بفرمایید اینم پاسخنامه من که گفتین بگذارم.
این سازمان سنجش وقیحانه پاسخ داده که مشکلی نداشته و درصدها و ... درست هست.
انقدر نفهم و بیشعور هستن با همون کلید A دوباره تصحیح کردن
دوسمون کلید D رو گذاشته با پاسخنامه من بررسی کنین. زبان ۱۳ درصد میشه و استعداد ۴۶/۶۶ میشه یعنی با اون درصدای منفی حدود ۷۵ درصد بهم ندادن.
اجهافو ببینین.


فایل‌(های) پیوست شده

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال: #۸۸
۰۷ خرداد ۱۳۹۴, ۰۲:۰۹ ق.ظ
کارنامه های اولیه ی گروه هوش مصنوعی - دکتری ۹۴
با سلام
من امسال دکتری هوش شرکت کردم ولی به دلیل مطالعه نکردن با ۳ اختلاف از آخرین رتبه ی مجاز، مجاز نشدم. امکان دارد دوستانی که رتبه های خوب کسب کردن منابع مربوط به مواد امتحانی هوش مصنوعی را معرفی کنن؟

با تشکر
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  کارنامه نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد HamidReza1 ۰ ۲۸۵ ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۵۵ ق.ظ
آخرین ارسال: HamidReza1
  کدام زبان برای هوش مصنوعی بهتر است؟ فرق بین زبان های هوش مصنوعی چیست؟ azam2075 ۳ ۴,۷۷۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۷:۲۱ ب.ظ
آخرین ارسال: علیصا
  کارنامه ارشد ۱۴۰۰ فاطمه دیبا ۰ ۱,۲۶۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۳ ب.ظ
آخرین ارسال: فاطمه دیبا
  درخواست کارنامه معماری کامپیوتر آزمون آزاد ۹۲ sanazp1388 ۱ ۳,۲۶۷ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۰۲:۰۰ ق.ظ
آخرین ارسال: hmaryam567
  کتاب های کنکوری ارشد هوش مصنوعی bahar1362 ۰ ۱,۸۵۱ ۱۵ دى ۱۳۹۹ ۱۰:۴۷ ق.ظ
آخرین ارسال: bahar1362
  هوش مصنوعی مالک اشتر m.abbaszadeh1995 ۰ ۳,۳۸۹ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: m.abbaszadeh1995
  هوش مصنوعی یا بیوانفورماتیک fateme_TMR ۶ ۵,۰۲۹ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۱:۰۲ ب.ظ
آخرین ارسال: fateme_TMR
Lightbulb گروه ترجمه ی مانشت marvelous ۱۳ ۷,۲۷۸ ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۳:۳۷ ب.ظ
آخرین ارسال: ziba_090
  گروه درسی آمادگی ارشد ۹۸ amir95 ۲۹۷ ۱۱۸,۳۲۱ ۰۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۳۵ ب.ظ
آخرین ارسال: قاصدک۲۳
  چه زبان برنامه نویسی برای هوش مصنوعی بهتر ؟ Sanazzzz.mi ۳ ۳,۲۵۸ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۰۴ ب.ظ
آخرین ارسال: milo

پرش به انجمن:

Can I see some ID?

به خاطر سپاری رمز Cancel

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. رمزت رو فراموش کردی؟ اینجا به یادت میاریم! close

رمزت رو فراموش کردی؟

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. close